p. p. Ahmad Vadaq
El Badr Orchestra
BLB-2001 / Vinyl 12" / 33 1/3 rpm
A1
Al Masdjid Elaqsa
Djuariah M.A., Achmad Vad'aq
A2
Ja Maulaya
Masjrifah Thahir
A3
Sjafi Elumah
Dja'far Albadar
A4
Unadji
Djuariah M.A., Achmad Vad'aq
A5
Chufraan
Masjrifah Thahir, Saleh Ali
B1
Maulid Annur
Djuariah M.A., Achmad Vad'aq
B2
As Sjuhada'
Djuariah M.A., Achmad Vad'aq, Basuki dkk.
B3
Habibi
Emilia Hasan, Ali Muthahar
B4
Al Hidjrah
Achmad Vad'aq
NOTES

El Badr Orchestra – p. p. Ahmad Vadaq.

Munadjah. 5

 

* El Badr Orchestra mengalun sampai kenegri Magribhi

   Semenandjung Malaysia Pakistan Djazirah Arabia,

   telah menikmati lagu-2nja, se-olah-2 ia dimiliki oleh negri-2 itu sendiri.

   Namun ia lahir di INDONESIA,

   Dari inspirasi jang terbit oleh keindahan bumi Pertiwi.

 

* Ketika Orchestra ini surut kebelakang

   oleh tjepatnja waktu dan keadaan,

   beberapa chabar tjepat tersebar El Badr petjah berantakan

   atau tidur dalam gua alkahfi, atau mungkin telah lama mati.

   kittah jang sebenarnja, Orchestra pimpinan Ahmad Yadaq ini

   bergolak dalam tubuhnja sendiri,

   menjusun formasi baru, unik dan mengedjutkan

   ia bangun segar kembali, sempurna dan rapi

   muntjul dari udjung timur pulau Djawa, kota indah Banjuwangi.

 

* Irama lagu-2 jang disadjikan silih berganti terbawa perasaan

   Indah mengasjikkan ghairah menggembirakan,

   Sedih menitikkan air mata, munadjah kepada jang Maha Kuasa

   bangkit semangat bergelora menerdjang berdjuang.

   Se-olah-2 telah bermukim dalam lagu-2nja musikus terkenal Al-Farabi.

 

* Al-Mesdjidil Agsha, sedjarah peristiwanja terkenang dalam

   Potret dan lagunja disini sebagai persembahan untuk Mudjahidin

   dalam langkah-2 pengorbanan mereka,

   teriring doa serta ikrar untuk bersama.

   Semua persembahan atas segala kerja ini sekarang jang akan dating

   penuh harapan semoga Pendengar berbahagia dengan lagu-2nja,

   Kepada Allah S. W. T. djualah keridhoan ampunanNja kami mohonkan.

 

Selamat mendengarkan

 

 

Abdoellah Alhadar.

CREDITS

 Pentjipta sjair:

  1. Abdoellah Assagaff.
  2. Ali al Muthahar.
  3. Sjech Alfachr.
RELATED
Lokananta Musik - Music - Orkes Lokanada - The Fourth Asian Games, Souvenir From Indonesia (Part 1)
The Fourth Asian Games, Souvenir From Indonesia (Part 1)
Lokananta Musik - Music - Orkes Lokanada - The Fourth Asian Games, Souvenir From Indonesia (Part 3)
The Fourth Asian Games, Souvenir From Indonesia (Part 3)
Lokananta Musik - Music - Band Borobudur - Njai Roro Kidul
Njai Roro Kidul
Lokananta Musik - Music - Angkasawan R. R. I. Surabaja - Ludruq Semanggi Surabaja
Ludruq Semanggi Surabaja
Lokananta Musik - Music - Band Borobudur - Parade Artis
Parade Artis